บริษัท ภูสยาม เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ การให้บริการงานทางด้านวิศวกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นในส่วนของการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบสูบน้ำทุกประเภทแบบครบวงจร ซึ่งรายละเอียดที่ทางบริษัท ฯ มีความชำนาญประกอบด้วย           

  1. ตู้ควบคุม (Control Panel)
  2. มอเตอร์ไฟฟ้า ( Induction Motor)
  3. เครื่องสูบน้ำ (Water Pump)
  4. เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump)
  5. เครื่องเติมอากาศแบบจุ่มใต้น้ำ (Aerator Pump)
  6. ระบบท่อและวาล์ว (Piping & Valve System)
  7. บริการตรวจเช็ควิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติของเครื่องจักร (Inspection Analysis)

           ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ ยังมีบริการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ประกอบด้วย
  1. เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ Submersible Pump, Aerator Pump, Float Switch, Ejector Pump, Air Blower ฯลฯ

  2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบสูบน้ำ ดังนี้ Induction Motor , Centrifugal Pump , Multistage Pump ฯลฯ

  3. อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในระบบสูบน้ำ ดังนี้ Mechanic Seal, Bearing “SKF”, Coupling, ve System ฯลฯ